Moderne kunst i dagens samfunn

contemp-06

Moderne kunst er kunst som blir laget i nåtiden, og inkluderer og utvikler seg i dag fra postmodernistisk kunst, som selv er en etterfølger av modernismen. Mange bruker begrepet moderne kunst for å betegne postmodernistiske verker, selv om moderne kunst, oftest omtalt som samtidskunst, alltid vil være et begrep som knytter kunsten til nåtiden. Følgelig vil vi derfor mest sannsynlig ikke klassifisere postmodernisme som samtidskunst om et hundreår eller to. I tillegg er det verdt å merke seg at begrepet ”samtidskunst” etter hvert har blitt tatt i bruk for å forhindre at begrepet ”moderne kunst” forveksles med modernistisk kunst, kunst som er uløselig tilknyttet former og uttrykk særegne for perioden fra rundt 1870 frem til 1950-tallet.

Det hersker imidlertid uenighet om hvor bredt ”nåtiden” strekker seg og hva som kan klassifiseres som samtidskunst den dag i dag. Mens noen mener at samtidskunst kun innbefatter kunstverk av kunstnere som fortsatt lever i det tjueførste århundret, så mener andre at all kunst fra tiden etter andre verdenskrig vil kunne falle inn under kategorien ”samtidskunst”.

Form

Samtidskunsten har generelt sett i oppgave å gjenspeile nåtidens samfunn og kultur på en måte som etterlater publikum i en tilstand hvor man revurderer dagens allmenngyldige tanker og oppfatninger. Arbeidene til samtidskunstnere er oftest en dynamisk kombinasjon av materialer, metoder, konsepter og temaer som utfordrer samfunnets normative rammeverk. Samtidig, og noe motstridende, skiller samtidskunsten seg fra andre kunsthistoriske samlebegrep ved det at det er fritt for overordnede, uniforme prinsipper eller ideologier. I dagens globaliserte, multikulturelle og teknologiske verden forsøker samtidskunstnerne å formidle nåtidens stadig skiftende identiteter og verdier.

Kunst?

Mye på grunn av samtidskunstens frie tøyler er det mange som har behov for å begrense det brede omfavnet til begrepet ”kunst”. Et spørsmål som ofte reises i sammenheng med banebrytende samtidskunst er nemlig hvorvidt ethvert verk kan klassifiseres som kunst, og hva som i tilfelle skal være kriteriene for å kunne klassifisere et stykke arbeid som kunst. Mange mener at det å stemple et verk som kunst gjøres på grunnlag av den sosiologiske settingen. Med det menes det at de aller fleste ikke anså et butikk-kjøpt urinal eller en skulpturell fremstilling av en Brillo-boks som kunst, før henholdsvis Marcel Duchamp og Andy Warhol plasserte disse objektene inn i en kunstnerisk kontekst. Samtidskunstnere vil påstå at ved å plassere hverdagslige objekter i en kunstnerisk sammenheng, vil publikum gi slipp på sine assosiasjoner overfor objektet og snarere se på det i lys av kunstens verdier.

Samtidig som samtidskunsten av mange oppfattes som tom og meningsløs, kan deler av nåtidens kunst også oppfattes svært utfordrende og direkte støtende. Et godt eksempel på dette er den svenske kunstneren Lars Vilks Muhammed-karikatur, offentliggjort i avisen Nerikes Allehanda i Sverige 19. august 2007. Tegningen, som viste en ”rundkjøringshund” med ansiktet til den islamske profeten Muhammed, ble publisert som en lederartikkel om ytringsfrihet etter at Vilks tegning angivelig skal ha blitt refusert av galleriet der den opprinnelig skulle stilles ut. Mens enkelte forsvarer samtidskunstens banebrytende og støtende karakter både i henhold til ytringsfriheten og den kunstneriske frihet, mener andre at slikt støtende materiale ikke kan anses som kunst. Lars Vilk ble eksempelvis utsatt for et attentat under en debatt om ytringsfrihet i København 14. februar 2015.

 

contemp-07